Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 02 2015

eeria
2256 5046 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viachrzrzrz chrzrzrz
eeria
eeria
"It's never too late to be what you might have been." 
— George Eliot
Reposted fromssozs ssozs viacytaty cytaty
eeria
7350 1b3b 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty
eeria
6472 a181
eeria
Podążaj za swoją własną pasją - nie twoich rodziców ", nie nauczycieli" - twoją.  
— skydelan
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty
eeria
Zaczęliśmy razem nową porę roku.
— Lato.
Reposted fromnieznosnielekko nieznosnielekko viacytaty cytaty
eeria
Kaleczą się i dręczą milczeniem i słowami, jakby mieli przed sobą jeszcze jedno życie.
— T. Różewicz
Reposted fromyourtitle yourtitle viacytaty cytaty
eeria
eeria
0766 6200 500
eeria
Ona, jak wszyscy, którzy żyją z własnej wrażliwości, miała w sobie niepokój.
— Barbara Wrzesińska, Każdy zna inny kawałek Agnieszki [w:] Karolina Felberg-Sendecka, Koleżanka. Wspomnienia o Agnieszce Osieckiej
eeria
5270 b466
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viafoodforsoul foodforsoul
eeria
Nie ma wstydu w byciu głodnym innej osoby. Nie ma wstydu w pragnieniu dzielenia swojego życia z kimś.
— Augusten Burroughs
Reposted fromlaazy laazy viafoodforsoul foodforsoul
eeria
7487 1e8c
Reposted fromnolongerinuse nolongerinuse viacytaty cytaty
eeria
7483 4df3
Reposted fromnolongerinuse nolongerinuse viacytaty cytaty
eeria
7510 4f97
Reposted fromnolongerinuse nolongerinuse viacytaty cytaty
eeria
6764 9c02 500
Reposted fromlouse louse viapeggybrownn peggybrownn

June 26 2015

eeria
2465 6d29
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viacytaty cytaty
eeria
eeria
2304 406c
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viafoodforsoul foodforsoul
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl